҉ ҉ ҉     ОСНОВНА ШКОЛА БРАНКО РАДИЧЕВИЋ ВЕЛИКА МОШТАНИЦА     ҉ ҉ ҉

ЕКСКУРЗИЈЕ И НАСТАВА У ПРИРОДИ
ШКОЛСКА 2019/2020. ГОДИНА


Одлука о обустави поступка
 

Позив за подношење понуде за набавку
 

Kонкурсна документација
 

Портал јавних набавки
 

 
 
 
 
 
 


НАБАВКА КАМЕРА ЗА ВИДЕО НАДЗОР И ПРАТЕЋЕ ОПРЕМА


Одлука о додели уговора
 

Одлука о покретању поступка
 

 
 
 
 
 
 


НАБАВКА СКЕНЕРА


Одлука о додели уговора
 

Одлука о покретању поступка
 

 
 
 
 
 
 


РАДОВИ НА ТЕКУЋЕМ ОДРЖАВАЊУ КРОВА

Одлука о додели уговора о вршењу стручног надзора
 

Одлука о додели уговора
 


Позив за подношење понуде за набавку - 05.04.2019.
 

Kонкурсна документација - 05.04.2019.
 

Портал јавних набавки - 05.04.2019.
 

 
 
 
 
 
 


ЕКСКУРЗИЈЕ И НАСТАВА У ПРИРОДИ
ШКОЛСКА 2018/2019. ГОДИНА


Одлука о закључењу оквирног споразума
 


Позив за подношење понуде за набавку
 

Kонкурсна документација
 

Портал јавних набавки
 

 
 
 
 
 
 


РАДОВИ НА ТЕКУЋЕМ ОДРЖАВАЊУ - УЧИОНИЦЕ
8.06.2018. године


ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ
 


ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА
 


ПОЗИВ ЗА ДОСТАВЉАЊЕ ПОНУДА
 

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА
 

 
 
 
 
 
 


Набавка добара-наставних средстава-пројектора са пратећом опремом
11.04.2018. године


Позив за подношење понуда
 

 
 
 
 
 
 


ЕКСКУРЗИЈЕ И НАСТАВА У ПРИРОДИ
ШКОЛСКА 2017/2018. ГОДИНА


Обавештење о закљученом оквирном споразуму
 

Одлука о закључењу оквирног споразума
 


Позив за подношење понуде за набавку
 

Kонкурсна документација
 

Портал јавних набавки
 

 
 
 
 
 
 


ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ 7.07.2017.

Позив за подношење понуде за набавку
 

 
 
 
 
 
 


ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ ОКВИРНОМ СПОРАЗУМУ

Обавештење о закљученом оквирном споразуму
 

 
 
 
 
 
 


ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ 13.06.2016.

Позив за подношење понуде за набавку
 

 
 
 
 
 
 


ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ

Позив за подношење понуде за набавку
 

 
 
 
 
 
 


ОБАВЕШТЕЊЕ О ОБУСТАВИ ПОСТУПКА И ОДЛУКА

Обавештење о обустави поступка
 

Одлука о обустави поступка

 
 
 
 
 
 


ЈАВНА НАБАВКА
- Услуга достављања ужине за ученике -

Одлука о покретању поступка јавне набавке
 

Решење о именовању Комисије за спровођење поступка јавне набавке
 

Изјава о одсуству сукоба интереса
 

Kонкурсна документација
 

Позив за подношење понуда
 

 
 
 
 
 
 


ПЛАН ЈАВНИХ НАБАВКИ ЗА 2016. ГОДИНУ

План

План јавних набавки
 

 
 
 
 
 
 


ЕКСКУРЗИЈЕ И НАСТАВА У ПРИРОДИ

Обавештења о закљученим уговорима

Обавештење о закљученом оквирном уговору Партија 1
 
Обавештење о закљученом оквирном уговору Партија 2
 
Обавештење о закљученом оквирном уговору Партија 3
 
Обавештење о закљученом оквирном уговору Партија 4
 
Обавештење о закљученом оквирном уговору Партија 5
 


Одлука о закључивању оквирног споразума
 


Одлука о покретању поступка
 
Позив за подношење понуде
 
Решење о образовању комисије
 
Изјава чланова комисије
 
Конкурсна документација - први део
 
Конкурсна документација - други део

 
 
 
 
 
 


ОШ "БРАНКО РАДИЧЕВИЋ" 10. ОКТОБАР БР.10
11262 ВЕЛИКА МОШТАНИЦА

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ

Врста поступка: јавна набавка мале вредности
Предмет јавне набавке бр. 5/2015 - набавка радова – Радови на асфалтирању платоа школе који обухватају припремно-завршни, земљани Радови на ископавању и одвожењу земље, бетонски, армирано-бетонски и асфалтерски Радови на асфалтирању платоа школе. ОРН - Припремно-завршни-земљани Радови на ископавању и одвожењу земље ( 45112000 ), бетонски (45262300) , армирано-бетонски ( 45262310) и асфалтерски Радови ( 45233222 ).
Право на учешће у поступку јавне набавке има сваки понуђач који испуњава све услове из члана 75. Закона о јавним набавкама, а како је наведено у конкурсној документацији.
Понуђач у оквиру понуде доставља и друга документа и обрасце тражене конкурсном документацијом.
Критеријум за доделу уговора: најнижа понуђена цена, а елементи критеријума су:
Рок извршења радова се обавезно изражава у календарским данима. Максимални рок извршења радова је 15 календарских дана.
Уколико након прегледа и оцене понуда, две или више понуда буду имале исту понуђену цену, наручилац ће изабрати понуду оног понуђача који понуди краћи рок извршења радова.
Понуде се припремају и подносе у складу са Законом о јавним набавкама (Службени гласник РС бр. 124/2012, 14/2015), конкурсном докуметацијом и позивом. Понуђач који је поднео самосталну понуду не може истовремено да учествује у заједничкој понуди или као подизвођач.
Рок важења понуде не може бити краћи од 30 дана од дана јавног отварања понуда.
Понуђач понуду подноси непосредно или путем поште у затвореној коверти или кутији, затворену на начин да се приликом отварања понуда може са сигурношћу утврдити да се први пут отвара.
На полеђини коверте или на кутији навести назив и адресу понуђача.
У случају да понуду подноси група понуђача, на коверти је потребно назначити да се ради о групи понуђача и навести називе и адресу свих учесника у заједничкој понуди.
Понуду доставити на адресу: ОШ Бранко Радичевић, Велика Моштаница 11262 ул.10.окобар бр.10, са назнаком: ,,Понуда за јавну набавку радова – Радови на асфалтирању платоа школе , ЈН бр. 5/2015 - НЕ ОТВАРАТИ”. Понуда се сматра благовременом уколико је примљена од стране наручиоца до 27.07.2015. године до 12,00 часова.
Понуда мора бити јасна, недвосмислена, читко попуњена, оверена печатом и потписана од стране одговорног лица понуђача.
Јавно отварање понуда обавиће се последњег дана рока за подношење понуда, односно 27.07.2015. године, у просторијама ОШ ''Бранко Радичевић'' 10.октобар бр.10, Велика Моштаница у 13 часова, уз присуство овлашћених представника заинтересованих понуђача, (овлашћење за присуствовање отварању понуда мора бити оригинал, са бројем и датумом под којим је издато, оверено печатом и потписано од стране одговорног лица понуђача, а предаје се Комисији за јавну набавку непосредно пре почетка отварања понуда).
Понуда приспела по истеку дана и сата одређених у јавном позиву сматраће се неблаговременом, а наручилац ће је по окончаном поступку јавног отварања понуда вратити неотворену понуђачу, са назнаком да је поднета неблаговремено.
ОКВИРНИ РОК ЗА ДОНОШЕЊЕ ОДЛУКЕ
Одлука о избору најповољније понуде биће донета у року од најдуже 10 дана, од дана јавног отварања понуда.
ОДЛУКА О ОБУСТАВИ ПОСТУПКА ЈАВНЕ НАБАВКЕ
Наручилац је дужан да обустави поступак јавне набавке,у складу са чланом 109.став 1.ЗЈН
Наручилац може да обустави поступак јавне набавке, у складу са чланом 109. став 2. ЗЈН из објективних и доказивих разлога, који се нису могли предвидети у време покретања поступка и који онемогућавају да се започети поступак оконча, односно услед којих је престала потреба Наручиоца за предметном набавком због чега се неће понављати у току исте буџетске године, односно у наредних 6 месеци.
ЛИЦЕ ЗА КОНТАКТ
Горан Рогановић тел 011/8075-680
Виолета Јевђић тел 011-30-52-118, 063-7792-965

Конкурсну документацију можете преузети овде

 
 
 
 
 
 


ОШ "БРАНКО РАДИЧЕВИЋ" 10. ОКТОБАР БР.10
11262 ВЕЛИКА МОШТАНИЦА

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ

Врста поступка: јавна набавка мале вредности
Предмет јавне набавке бр. 5/2015 - набавка радова – Радови на асфалтирању платоа школе који обухватају припремно-завршни, земљани Радови на ископавању и одвожењу земље, бетонски, армирано-бетонски и асфалтерски Радови на асфалтирању платоа школе. ОРН - Припремно-завршни-земљани Радови на ископавању и одвожењу земље ( 45112000 ), бетонски (45262300) , армирано-бетонски ( 45262310) и асфалтерски Радови ( 45233222 ).
Право на учешће у поступку јавне набавке има сваки понуђач који испуњава све услове из члана 75. Закона о јавним набавкама, а како је наведено у конкурсној документацији.
Понуђач у оквиру понуде доставља и друга документа и обрасце тражене конкурсном документацијом.
Критеријум за доделу уговора: најнижа понуђена цена, а елементи критеријума су:
Рок извршења радова се обавезно изражава у календарским данима. Максимални рок извршења радова је 30 календарских дана.
Уколико након прегледа и оцене понуда, две или више понуда буду имале исту понуђену цену, наручилац ће изабрати понуду оног понуђача који понуди краћи рок извршења радова.
Понуде се припремају и подносе у складу са Законом о јавним набавкама (Службени гласник РС бр. 124/2012, 14/2015), конкурсном докуметацијом и позивом. Понуђач који је поднео самосталну понуду не може истовремено да учествује у заједничкој понуди или као подизвођач.
Рок важења понуде не може бити краћи од 30 дана од дана јавног отварања понуда.
Понуђач понуду подноси непосредно или путем поште у затвореној коверти или кутији, затворену на начин да се приликом отварања понуда може са сигурношћу утврдити да се први пут отвара.
На полеђини коверте или на кутији навести назив и адресу понуђача.
У случају да понуду подноси група понуђача, на коверти је потребно назначити да се ради о групи понуђача и навести називе и адресу свих учесника у заједничкој понуди.
Понуду доставити на адресу: ОШ Бранко Радичевић, Велика Моштаница 11262 ул.10.окобар бр.10, са назнаком: ,,Понуда за јавну набавку радова – Радови на асфалтирању платоа школе , ЈН бр. 5/2015 - НЕ ОТВАРАТИ”. Понуда се сматра благовременом уколико је примљена од стране наручиоца до 24.07.2015. године до 12,00 часова.
Понуда мора бити јасна, недвосмислена, читко попуњена, оверена печатом и потписана од стране одговорног лица понуђача.
Јавно отварање понуда обавиће се последњег дана рока за подношење понуда, односно 24.07.2015. године, у просторијама ОШ ''Бранко Радичевић'' 10.октобар бр.10, Велика Моштаница у 13 часова, уз присуство овлашћених представника заинтересованих понуђача, (овлашћење за присуствовање отварању понуда мора бити оригинал, са бројем и датумом под којим је издато, оверено печатом и потписано од стране одговорног лица понуђача, а предаје се Комисији за јавну набавку непосредно пре почетка отварања понуда).
Понуда приспела по истеку дана и сата одређених у јавном позиву сматраће се неблаговременом, а наручилац ће је по окончаном поступку јавног отварања понуда вратити неотворену понуђачу, са назнаком да је поднета неблаговремено.
ОКВИРНИ РОК ЗА ДОНОШЕЊЕ ОДЛУКЕ
Одлука о избору најповољније понуде биће донета у року од најдуже 10 дана, од дана јавног отварања понуда.
ОДЛУКА О ОБУСТАВИ ПОСТУПКА ЈАВНЕ НАБАВКЕ
Наручилац је дужан да обустави поступак јавне набавке,у складу са чланом 109.став 1.ЗЈН
Наручилац може да обустави поступак јавне набавке, у складу са чланом 109. став 2. ЗЈН из објективних и доказивих разлога, који се нису могли предвидети у време покретања поступка и који онемогућавају да се започети поступак оконча, односно услед којих је престала потреба Наручиоца за предметном набавком због чега се неће понављати у току исте буџетске године, односно у наредних 6 месеци.
ЛИЦЕ ЗА КОНТАКТ
Горан Рогановић тел 011/8075-680
Виолета Јевђић тел 011-30-52-118, 063-7792-965

Конкурсну документацију можете преузети овде

 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 


ОШ "БРАНКО РАДИЧЕВИЋ" 10. ОКТОБАР БР.10
11262 ВЕЛИКА МОШТАНИЦА

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ

Врста поступка: јавна набавка мале вредности
Предмет јавне набавке бр. 16/2015 - набавка радова – Радови на санацији летње учионице (45111291, 45110000, 45262500, 45262300, 45422000, 50112111, 45320000, 45261420, 45440000 , 45400000, 45432111, 4531000, 45351000 који обухватају: припремно-завршне радове и радове на демонтажи , зидарске , бетонске, тесарске, лимарске, изолатерске, подополагачке, гипсарске, електро, машинске и молерско-фарбарске радове
Право на учешће у поступку јавне набавке има сваки понуђач који испуњава све услове из члана 75. Закона о јавним набавкама, а како је наведено у конкурсној документацији.
Понуђач у оквиру понуде доставља и друга документа и обрасце тражене конкурсном документацијом.
Критеријум за доделу уговора: најнижа понуђена цена, а елементи критеријума су:
Рок извршења радова се обавезно изражава у календарским данима. Максимални рок извршења радова је 60 календарских дана. Уколико након прегледа и оцене понуда, две или више понуда буду имале исту понуђену цену, наручилац ће изабрати понуду оног понуђача који понуди краћи рок исзвршења радова.
Понуде се припремају и подносе у складу са Законом о јавним набавкама (Службени гласник РС бр. 124/2012, 14/2015), конкурсном докуметацијом и позивом. Понуђач који је поднео самосталну понуду не може истовремено да учествује у заједничкој понуди или као подизвођач.
Рок важења понуде не може бити краћи од 30 дана од дана јавног отварања понуда.
Потребно је да понуђач доказе о испуњености услова преда у форми која онемогућава убацивање или уклањање појединих докумената након отварања понуде – повезане траком, (јемствеником), у целини и запечаћене.
Понуђач је дужан да понуду сачини на српском језику, у свему према упутству Наручиоца и да је поднесе до 29.05.2015. године, до 10:00 часова, без обзира на начин подношења на адресу: ОШ ''Бранко Радичевић'' 10.отобар бр.10, 11262 Велика Моштаница. Понуде се подносе у затвореној коверти. Понуђач је дужан да на предњој страни коверте наведе: ,,Понуда за јавну набавку радова – Радови на санацији летње учионице, јавна набавка мале вредности бр. 16/2015 НЕ ОТВАРАТИ“ као и да стави свој заводни печат. На полеђини коверте дужан је да наведе пун назив понуђача, адресу и контакт телефон (особе за контакт). Потребно је да понуђач доказе о испуњености услова преда у форми која онемогућава убацивање или уклањање појединих докумената након отварања понуде – повезане траком, (јемствеником), у целини и запечаћене.
Понуда мора бити јасна, недвосмислена, читко попуњена, оверена печатом и потписана од стране одговорног лица понуђача.
Јавно отварање понуда обавиће се последњег дана рока за подношење понуда, односно 29.05.2015. године, у просторијама ОШ ''Бранко Радичевић'' 10.октобар бр.10, Велика Моштаница у 11 часова, уз присуство овлашћених представника заинтересованих понуђача, (овлашћење за присуствовање отварању понуда мора бити оригинал, са бројем и датумом под којим је издато, оверено печатом и потписано од стране одговорног лица понуђача, а предаје се Комисији за јавну набавку непосредно пре почетка отварања понуда).
Понуда приспела по истеку дана и сата одређених у јавном позиву сматраће се неблаговременом, а наручилац ће је по окончаном поступку јавног отварања понуда вратити неотворену понуђачу, са назнаком да је поднета неблаговремено.
ОКВИРНИ РОК ЗА ДОНОШЕЊЕ ОДЛУКЕ
Одлука о избору најповољније понуде биће донета у року од најдуже 10 дана, од дана јавног отварања понуда.
ОДЛУКА О ОБУСТАВИ ПОСТУПКА ЈАВНЕ НАБАВКЕ
Наручилац је дужан да обустави поступак јавне набавке,у складу са чланом 109.став 1.ЗЈН
Наручилац може да обустави поступак јавне набавке, у складу са чланом 109. став 2. ЗЈН из објективних и доказивих разлога, који се нису могли предвидети у време покретања поступка и који онемогућавају да се започети поступак оконча, односно услед којих је престала потреба Наручиоца за предметном набавком због чега се неће понављати у току исте буџетске године, односно у наредних 6 месеци.
ЛИЦЕ ЗА КОНТАКТ
Горан Рогановић тел 011/8075-680
Виолета Јевђић тел 011-30-52-118, 063-7792-965

Конкурсну документацију можете преузети овде

 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 


ОШ "БРАНКО РАДИЧЕВИЋ" 10. ОКТОБАР БР.10
11262 ВЕЛИКА МОШТАНИЦА
Број: 1-223/2015
Датум: 05.05.2015. године

На основу члана 63. став 5. Закона о јавним набавкама (,,Службени гласник РС'', бр. 124/12, 14/15), а због измене и допуне Конкурсне документације број: 1-222/2015 од 05.05.2015. године, доноси се

ИЗМЕНА
 
рока за подношење понуда у јавној набавци добара – Набавка намештаја и опреме обликована у две партије: Партија 1 –Набавка намештаја за учиноице, кабинете и канцеларије и Партија 2 – Набавка опреме за физичку културу за потребе Основне школе „Бранко Радичевић“ из Велике Моштанице
ЈН бр. 3/2015

 1. Нови рок за подношење понуда: 14.05.2015. године до 10:00 часова.
 2. Нови рок за јавно отварање понуда: 14.05.2015 у 12:00 часова
Измену рока за подношење понуда објавити на Порталу јавних набавки.

КОМИСИЈА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ

Измену конкурсне документације можете преузети овде  
 
 
 
 
 


ОШ "БРАНКО РАДИЧЕВИЋ" 10. ОКТОБАР БР.10
11262 ВЕЛИКА МОШТАНИЦА

На основу члана, 55 став 1. тачка 2., члана 57. и члана 60. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС” бр. 124/12, 14/15 у даљем тексту: Закон),

о б ј а в љ у ј е
ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА
Набавка намештаја и опреме за ОШ ''Бранко Радичевић“, Велика Моштаница
(јавна набавка број 3/15)

 1. Назив, адреса интернет страница Наручиоца: ОШ „Бранко Радичевић“ 10.октобар бр.10 Велика Моштаница 11262, www.osnovnaskolabrankoradicevic.com
 2. Врста наручиоца: основна школа
 3. Врста поступка јавне набавке: предметна јавна набавка се спроводи у поступку јавне набавке мале вредности у складу са Законом о јавним набавкама („Службени гласник РС“ бр. 124/12, 14/15) и подзаконским актима којима се уређују јавне набавке ради закључења уговора о јавној набавци.
 4. Врста предмета јавне набавке: добра- 39100000 и 37400000
 5. Критеријум за доделу уговора: најнижа понуђена цена а елементи критеријума су:
  Рок испоруке се обавезно изражава у календарским данима. Максимални рок испоруке је 10 календарских дана. Уколико након прегледа и оцене понуда, две или више понуда буду имале исту понуђену цену, наручилац ће изабрати понуду оног понуђача који понуди краћи рок испоруке.
  Цена мора бити исказана у динарима, са и без пореза на додату вредност, са урачунатим свим трошковима које понуђач има у реализацији предметне јавне набавке, с тим да ће се за оцену понуде изимати у обзир цена без пореза на додатну вредност У цену је урачуната - цена испоруке, монтаже, са свим трошковима, у складу са конкурсном документацијом и моделом уговора.
 6. Опис предмета јавне набавке обликоване у две партије: Партија 1 - набавка намештаја за учионице, кабинете и канцеларије за ОШ „Бранко Радичевић“ Велика Моштаница и то школске клупе, школске столице, школске табле, зидни чивилуци, зидни панои, двокрилни архивски орман, компјутерски столови, радионички столови, орман за алат, конзолни радни столови, угаони радни сто за канцеларију, покретне касете, конференцијски сто, конференцијске столице, радне фотеље, ормани, радни столови за канцеларије, клуб столови, клуб фотеље, наставнички сто – катедра, конференцијски сто, канцеларијски радни сто, покретна касета са фиокама, комода; Партија 2 – набавка опреме за физичку културу за ОШ ''Бранко Радичевић'' Велика Моштаница и то рипстол, зидна вратила, козлић, одскочна даска, шведска клупа, ниска греда, струњача гимнастичка, доскочиште, конструкције за скок, стартни блок, Вага са висиномером, лопте за рукомет, фудбал, одбојку, кошарку, лопта за бацање, медицинке, вијаче.
 7. Начин преузимања конкурсне документације, односно интернет адреса где је конкурсна документација доступна: Конкурсна документација може да се преузме на Порталу управе за јавне набавке и на интернет страници наручиоца www.osnovnaskolabrankoradicevic.com
 8. Начин подношења понуда и рок за подношење понуда: Понуде се припремају и подносе у складу са конкурсном документацијом и позивом за подношење понуда. Понуђач подноси понуду непосредно или путем поште. на адресу: ОШ „Бранко Радичевић“ Велика Моштаница 11262, ул. 10.октобар бр. 10 – секретар, са назнаком: „ПОНУДА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ ДОБАРА – за Партију 1: НАБАВКА НАМЕШТАЈА ЗА УЧИОНИЦЕ, КАБИНЕТЕ И КАНЦЕЛАРИЈЕ; или за Партију 2: НАБАВКА ОПРЕМЕ ЗА ФИЗИЧКУ КУЛТУРУ за ОШ „Бранко Радичевић“ Велика Моштаница ЈАВНА НАБАВКА БРОЈ 3/15 – НЕ ОТВАРАТИ“. На полеђини коверте навести назив и адресу понуђача, лице за контакт и контакт телефон. Понуде се достављају у затвореној коверти, затворену на начин да се приликом отварања понуда може са сигурношћу утврдити да се први пут отвара. У случају да понуду подноси група понуђача, потребно је на коверти назначити да се ради о групи понуђача и навести називе и адресе свих учесника у заједничкој понуди. Понуда се сматра благовременом уколико је примљена од стране наручиоца до 12.05.2015. године до 10,00 часова.
 9. Место, време и начин отварања понуда: Јавно отварање понуда обавиће се 12.05.2015. године у 12,00 часова, у просторијама Градске управе града Београда, ул. Краљице Марије бр. 1, 11000 Београд, XVIII спрат.
 10. Услови под којима представници понуђача могу учествовати у поступку отварања понуда: Отварању понуда могу присуствовати сва заинтересована лица, а активно учествовати само овлашћени представници понуђача, који ће своја овлашћења предати Комисији пре отварања понуда. Овлашћење мора да буде заведено код понуђача, оверено печатом и потписано од стране одговорног лица понуђача.
 11. Рок за доношење одлуке: Наручилац ће донети одлуку у року од 8 дана од дана отварања понуда.
 12. Лице за контакт Горан Рогановић, e-maill: osbrvm@gmail.com, телефон: 011/8075-680 у периоду понедељак-петак од 7:00-15:00.
 13. Конкурсну документацију можете преузети овде

   
   
   
   
   
   


ОШ "БРАНКО РАДИЧЕВИЋ" 10. ОКТОБАР БР.10
11262 ВЕЛИКА МОШТАНИЦА

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ

Врста поступка: јавна набавка мале вредности
Предмет јавне набавке бр. 2/2015 добра - набавка рачунарске опреме ознака из Општег речника јавних набавки – 30230000 – рачунарска опрема
Право на учешће у поступку јавне набавке има сваки понуђач који испуњава све услове из члана 75. Закона о јавним набавкама, а како је наведено у конкурсној документацији.
Понуђач у оквиру понуде доставља и друга документа и обрасце тражене конкурсном документацијом.
Критеријум за доделу уговора: најнижа понуђена цена, а елементи критеријума су:
Рок испоруке се обавезно изражава у календарским данима. Максимални рок испоруке је 10 календарских дана.
Уколико након прегледа и оцене понуда, две или више понуда буду имале исту понуђену цену, наручилац ће изабрати понуду оног понуђача који понуди краћи рок испоруке.
Понуде се припремају и подносе у складу са Законом о јавним набавкама (Службени гласник РС бр. 124/2012, 14/2015), конкурсном докуметацијом и позивом. Понуђач који је поднео самосталну понуду не може истовремено да учествује у заједничкој понуди или као подизвођач.
Рок важења понуде је минимум 60 дана од дана јавног отварања понуда.
Понуђач је дужан да понуду сачини на српском језику, у свему према упутству Наручиоца и да је поднесе у року од 8 дана од дана објављивања позива на Порталу јавних набавки, односно до 12.05.2015. године, до 10:00 часова, без обзира на начин подношења на адресу: ОШ ''Бранко Радичевић'' 10.отобар бр.10, 11262 Велика Моштаница. Понуде се подносе у затвореној коверти. Понуђач је дужан да на предњој страни коверте наведе: ,,Понуда за јавну набавку добра – набавка рачунарске опреме јавна набавка мале вредности бр. 2/2015 НЕ ОТВАРАТИ“ као и да стави свој заводни печат. На полеђини коверте дужан је да наведе пун назив понуђача, адресу и контакт телефон (особе за контакт).
Потребно је да понуђач доказе о испуњености услова преда у форми која онемогућава убацивање или уклањање појединих докумената након отварања понуде – повезане траком, (јемствеником), у целини и запечаћене.
Понуда мора бити јасна, недвосмислена, читко попуњена, оверена печатом и потписана од стране одговорног лица понуђача.
Јавно отварање понуда обавиће се последњег дана рока за подношење понуда, односно 12.05.2015. године, у просторијама Секретаријата за образовање и дечју заштиту, Краљице Марије бр.1, XVIII спрат,канцеларија 1808 у 14 часова, уз присуство овлашћених представника заинтересованих понуђача, (овлашћење за присуствовање отварању понуда мора бити оригинал, са бројем и датумом под којим је издато, оверено печатом и потписано од стране одговорног лица понуђача, а предаје се Комисији за јавну набавку непосредно пре почетка отварања понуда).
Понуда приспела по истеку дана и сата одређених у јавном позиву сматраће се неблаговременом, а наручилац ће је по окончаном поступку јавног отварања понуда вратити неотворену понуђачу, са назнаком да је поднета неблаговремено.
Наручилац ће образложену одлуку у вези са овом јавном набавком донети у оквирном року од 15 дана од дана јавног отварања понуда и доставити је понуђачима у року од три дана од дана доношења исте.
ОКВИРНИ РОК ЗА ДОНОШЕЊЕ ОДЛУКЕ
Одлука о избору најповољније понуде биће донета у року од најдуже 10 дана, од дана јавног отварања понуда.
ОДЛУКА О ОБУСТАВИ ПОСТУПКА ЈАВНЕ НАБАВКЕ
Наручилац је дужан да обустави поступак јавне набавке,у складу са чланом 109.став 1.ЗЈН
Наручилац може да обустави поступак јавне набавке, у складу са чланом 109. став 2. ЗЈН из објективних и доказивих разлога, који се нису могли предвидети у време покретања поступка и који онемогућавају да се започети поступак оконча, односно услед којих је престала потреба Наручиоца за предметном набавком због чега се неће понављати у току исте буџетске године, односно у наредних 6 месеци.
ЛИЦЕ ЗА КОНТАКТ
Горан Рогановић тел 011/8075-680

Конкурсну документацију можете преузети овде

 
 
 
 
 
 


ОШ "БРАНКО РАДИЧЕВИЋ" 10. ОКТОБАР БР.10
11262 ВЕЛИКА МОШТАНИЦА
Датум: 02.02.2015. године

На основу члана 116. Закона о јавним набавкама (,,Службени гласник РС'', бр. 124/12) Основнe школe „Бранко Радичевић“из Великe Моштаницe,

о б ј а в љ у ј е
О Б А В Е Ш Т Е Њ Е
о закљученом уговору у јавној набавци мале вредности –
извођење екскурзије и наставе у природи за потребе Основнe школe „Бранко Радичевић“из Великe Моштаницe
ЈН бр. 1/2015

 1. Назив и адреса Наручиоца: Основна школа „Бранко Радичевић“, 10. октобра бр. 10, 11262 Велика Моштаница.
 2. Предмет јавне набавке: Набавка услуга – извођење екскурзије и наставе у природи, за потребе Основнe школe „Бранко Радичевић“из Великe Моштаницe.
 3. Ознака и шифра из Општег речника набавке: 63516000 - Услуге организације путовања.
 4. Уговорена вредност без ПДВ-а: 1.457.999,01 динара.
 5. Критеријум за доделу уговора: Најнижа понуђена цена.
 6. Број примљених понуда: 1 прихватљива.
 7. Највиша и најнижа понуђена цена код прихватљивих понуда:
  Партија бр. 2:
  • Центар дечјих летовалишта и опоравилишта града Београда, Београд.........12.461,53 дин.
 8. Део или вредност уговора који ће се извршити преко подизвођача: Понуђач неће извршавати уговор преко подизвођача.
 9. Датум доношења одлуке о додели уговора: 23.01.2015. године.
 10. Датум закључења уговора: 02.02.2015. године.
 11. Основни подаци о добављачу: Центар дечјих летовалишта и опоравилишта града Београда, Рисанска 12, 11000 Београд, матични број: 07036205, ПИБ: 100268221.
 12. Период важења уговора: до извршења уговорених обавеза.
 13. Околности које представљају основ за измену уговора Нема околности које представљају основ за измену уговора.
 14.  
   
   
   
   
   


ОШ "БРАНКО РАДИЧЕВИЋ" 10. ОКТОБАР БР.10
11262 ВЕЛИКА МОШТАНИЦА
Датум: 19.01.2015. године

На основу члана 116. Закона о јавним набавкама (,,Службени гласник РС'', бр. 124/12) Основнe школe „Бранко Радичевић“из Великe Моштаницe,

о б ј а в љ у ј е
О Б А В Е Ш Т Е Њ Е
о закљученом уговору у јавној набавци мале вредности –
извођење екскурзије и наставе у природи за потребе Основнe школe „Бранко Радичевић“из Великe Моштаницe
ЈН бр. 12/2014

 1. Назив и адреса Наручиоца: Основна школа „Бранко Радичевић“, 10. октобра бр. 10, 11262 Велика Моштаница.
 2. Предмет јавне набавке: Набавка услуга – извођење екскурзије и наставе у природи, за потребе Основнe школe „Бранко Радичевић“из Великe Моштаницe.
 3. Ознака и шифра из Општег речника набавке: 63516000 - Услуге организације путовања.
 4. Уговорена вредност без ПДВ-а: 685.458,00 динара.
 5. Критеријум за доделу уговора: Најнижа понуђена цена.
 6. Број примљених понуда: 3 (три), 1 прихватљива и 2 неприхватљиве.
 7. Највиша и најнижа понуђена цена код прихватљивих понуда:
  Партија бр. 1:
  • LUKSIM d.o.o., Београд.......................................................1.329,00 дин.
  Партија бр. 2:
  • LUKSIM d.o.o., Београд.......................................................2.425,00 дин.
  Партија бр. 4:
  • LUKSIM d.o.o., Београд.......................................................5.079,00 дин.
  Партија бр. 5:
  • LUKSIM d.o.o., Београд.......................................................7.862,50 дин.
 8. Део или вредност уговора који ће се извршити преко подизвођача: Понуђач неће извршавати уговор преко подизвођача.
 9. Датум доношења одлуке о додели уговора: 31.12.2014. године.
 10. Датум закључења уговора: 13.01.2015. године.
 11. Основни подаци о добављачу: „Луксим“, предузеће за производњу, трговину и услуге д.о.о., Војводе Степе 353, 11000 Београд, матични број: 06767737, ПИБ: 102008055.
 12. Период важења уговора: до извршења уговорених обавеза.
 13. Околности које представљају основ за измену уговора Нема околности које представљају основ за измену уговора.
 14.  
   
   
   
   
   


ОШ "БРАНКО РАДИЧЕВИЋ" 10. ОКТОБАР БР.10
11262 ВЕЛИКА МОШТАНИЦА
Тел.:/FAX: 011 8075 434, 011 8075680
ПИБ: 101018761
МАТИЧНИ БРОЈ.: 07463669
ТЕКУЋИ РАЧУН: 840-1883660-77
E-MAIL: osbrankoradicevic@yahoo.com

На основу одредбе члана 60. став 1. тачка 2) Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“, бр.124/12),

о б ј а в љ у ј е
П О З И В
за подношење понуда за јавну набавку мале вредости услуга –
Извођење екскурзије и наставе у природи
ЈН бр. 1/2015

 1. Назив наручиоца: Основна школа „Бранко Радичевић“.
 2. Адреса: 10. октобра бр. 10, 11262 Велика Моштаница.
 3. Врста наручиоца: Просвета.
 4. Врста поступка јавне набавке: Јавна набавка мале вредности.
 5. Опис предмета јавне набавке: Набавка услуга – Извођење екскурзије и наставе у природи.
 6. Ознака и назив из Општег речника набавки: 63516000 – Услуге организације путовања.
 7. Критеријум за доделу уговора: Најнижа понуђена цена.
 8. Начин преузимања конкурсне документације: Конкурсна документација се може преузети са Портала јавних набавки и сајта школе
 9. Начин подношења понуде и рок за подношење понуда: Понуде се достављају у запечаћеној коверти, на адресу: Основна школа „Бранко Радичевић“, 10. октобра бр. 10, 11262 Велика Моштаница – Комисија за јавне набавке, или лично предајом у архиви Установе, са назнаком на лицу коверте: »Понуда за јавну набавку услуга – извођење екскурзије и наставе у природи, ЈН бр. 1/2015 – НЕ ОТВАРАТИ«. На полеђини коверте написати адресу, контакт телефон, е-маил и ознаку предмета јавне набавке. Рок за подношење понуда је 8 (осам) дана од дана објављивања Позива за подношење понуда на Порталу јавних набавки т.ј. до: 16.1.2015. године до 11:30 часова. Благовременим ће се сматрати понуде које пристигну код наручиоца најкасније до наведеног датума и часа. Понуде које пристигну по истеку овог рока сматраће се неблаговременим и неће бити разматране.
 10. Место, време и начин отварања понуда: Отварање понуда биће извршено дана 16.1.2015. године у 12:00 часова, у просторијама школе на адреси: Основна школа „Бранко Радичевић“, 10. октобра бр. 10, 11262 Велика Моштаница. Отварање понуда је јавно и истом могу присуствовати сва заинтересована лица, а само овлашћени представници понуђача, који су дужни да своје својство представника понуђача докажу предајом овлашћења Комисији за спровођење поступка јавне набавке, могу активно учествовати у поступку отварања понуда.
 11. Рок за доношење одлуке: 10 (десет) дана од дана отварања понуда.
 12. Контакт лице:
  • Драгомир Крстовић, дипл. инж.
  • Факс: 011/3470-519
  • Е-маил: office@kgbnabavke.rs

Конкурсну документацију можете преузети овде

Измена Конкурсне документације

Измена рока за подношење понуда

 
 
 
 
 
 


ОШ "БРАНКО РАДИЧЕВИЋ" 10. ОКТОБАР БР.10
11262 ВЕЛИКА МОШТАНИЦА
Датум: 06.01.2015. год.

На основу одредбе чл. 55. ст. 1. тачка 10. и чл. 109. ст. 4. Закона о јавним набавкама (Службени гласник РС бр.124/12), Основна школа „Бранко радичевић“ – Велика Моштаница

о б ј а в љ у ј е
О Б А В Е Ш Т Е Њ Е
о обустави поступка за партије бр. 3 и бр. 6

 1. Назив наручиоца: Основна школа „Бранко Радичевић“.
 2. Адреса: 10. октобра бр. 10, 11262 Велика Моштаница.
 3. Врста наручиоца: Просвета.
 4. Врста поступка јавне набавке: Јавна набавка мале вредности.
 5. Врста предмета јавне набавке: Набавка услуга – Извођење екскурзије и наставе у природи.
 6. Ознака и назив из Општег речника набавки: 63516000 – Услуге организације путовања.
 7. Процењена вредност јавне набавке без ПДВ-а:
  • Партија бр. 3 - Једнодневна екскурзија за ученике VI разреда: 54.000,00 дин.
  • Партија бр. 6 - Настава у природи за ученике I, II, III и IV разреда: 1.494.000,00 дин
 8. Број примљених понуда: 3 (три).
 9. Разлог за обуставу поступка: Предметни поступак је обустављен у фази после истека рока за подношење понуда, а пре доношења одлуке о додели уговора. Партија бр. 3 је неприхватљива из разлога што је један понуђач понудио цену која прелази износ процењене вредности јавне набавке, а један понуђач није доставио све тражене доказе о испуњавању услова из члана 76. Закона о јавним набавкама. Партија бр. 6 је неприхватљива из разлога што два понуђача нису доставила све тражене доказе о испуњавању услова из члана 76. Закона о јавним набавкама.
 10. Када ће поступак бити поново спроведен: Одговарајући поступак ће поново бити покренут у месецу јануару 2015. године.

 
 
 
 
 
 


ОШ "БРАНКО РАДИЧЕВИЋ" 10. ОКТОБАР БР.10
11262 ВЕЛИКА МОШТАНИЦА
Тел.:/FAX: 011 8075 434, 011 8075680
ПИБ: 101018761
МАТИЧНИ БРОЈ.: 07463669
ТЕКУЋИ РАЧУН: 840-1883660-77
E-MAIL: osbrankoradicevic@yahoo.com

На основу одредбе члана 60. став 1. тачка 2) Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“, бр.124/12),

о б ј а в љ у ј е
П О З И В
за подношење понуда за јавну набавку мале вредости услуга –
Извођење екскурзије и наставе у природи
ЈН бр. 12/2014

 1. Назив наручиоца: Основна школа „Бранко Радичевић“.
 2. Адреса: 10. октобра бр. 10, 11262 Велика Моштаница.
 3. Врста наручиоца: Просвета.
 4. Врста поступка јавне набавке: Јавна набавка мале вредности.
 5. Опис предмета јавне набавке: Набавка услуга – Извођење екскурзије и наставе у природи.
 6. Ознака и назив из Општег речника набавки: 63516000 – Услуге организације путовања.
 7. Критеријум за доделу уговора: Најнижа понуђена цена.
 8. Начин преузимања конкурсне документације: Конкурсна документација се може преузети са Портала јавних набавки.
 9. Начин подношења понуде и рок за подношење понуда: Понуде се достављају у запечаћеној коверти, на адресу: Основна школа „Бранко Радичевић“, 10. октобра бр. 10, 11262 Велика Моштаница – Комисија за јавне набавке, или лично предајом у архиви Установе, са назнаком на лицу коверте: »Понуда за јавну набавку услуга – извођење екскурзије и наставе у природи, ЈН бр. 12/2014 – НЕ ОТВАРАТИ«. На полеђини коверте написати адресу, контакт телефон, е-маил и ознаку предмета јавне набавке. Рок за подношење понуда је 8 (осам) дана од дана објављивања Позива за подношење понуда на Порталу јавних набавки т.ј. до: 25.12.2014. године до 12:30 часова. Благовременим ће се сматрати понуде које пристигну код наручиоца најкасније до наведеног датума и часа. Понуде које пристигну по истеку овог рока сматраће се неблаговременим и неће бити разматране.
 10. Место, време и начин отварања понуда: Отварање понуда биће извршено дана 25.12.2014. године у 13:00 часова, у просторијама школе на адреси: Основна школа „Бранко Радичевић“, 10. октобра бр. 10, 11262 Велика Моштаница. Отварање понуда је јавно и истом могу присуствовати сва заинтересована лица, а само овлашћени представници понуђача, који су дужни да своје својство представника понуђача докажу предајом овлашћења Комисији за спровођење поступка јавне набавке, могу активно учествовати у поступку отварања понуда.
 11. Рок за доношење одлуке: 10 (десет) дана од дана отварања понуда.
 12. Контакт лице:
  • Драгомир Крстовић, дипл. инж.
  • Факс: 011/3470-519
  • Е-маил: office@kgbnabavke.rs

Конкурсну документацију можете преузети овде

 
 
 
 
 
 


ОШ "БРАНКО РАДИЧЕВИЋ" 10. ОКТОБАР БР.10
11262 ВЕЛИКА МОШТАНИЦА
Тел.:/FAX: 011 8075 434, 011 8075680
ПИБ: 101018761
МАТИЧНИ БРОЈ.: 07463669
ТЕКУЋИ РАЧУН: 840-1883660-77
E-MAIL: osbrankoradicevic@yahoo.com
Дел. Бр. 1-475/2014 08.07.2014.год

    На основу Решењa комисије 1-474/2014 од 07.07.2014.године Основна школа „Бранко Радичевић“ у Великој Моштаници, упућује

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ

  1. Редни број набавке: 07/2014
  2. Врста поступка: У питању је набавка чији је износ испод границе јавне набавке мале вредности одређене Законом о јавним набавкама („Сл.гласник РС” бр. 124/2012), те наручилац није обавезан да примени одредбе Закона о јавним набавкама.
  3. Предмет набавке:за набавку радова НА РЕКОНСТРУКЦИЈИ КАНЦЕЛАРИЈЕ ПЕДАГОГА , ДВОРИШНОГ ОБЈЕКТА, КАБИНЕТ ТЕХНИЧКОГ ОБРАЗОВАЊА, МАЛЕ ФИСКУЛТУРНЕ САЛЕ , ЗБОРНИЦЕ И ЕЛЕКТРО Радови НА УГРАДЊИ СВЕТИЉКИ.
  (У прилогу овог позива спецификација радова)
  4. Понуда треба да садржи следеће елементе:
   4.1. назив посла (врста опреме, посла)
   4.2. јединичну цену (без ПДВ-а)
   4.3. количину
   4.4. стопа ПДВ-а
   4.5. износ без ПДВ-а
   4.6. укупно са ПДВ-ом
   Укупно:
   4.7. Укупан износ без ПДВ-а и са ПДВ-ом
   4.8. Рок извођења радова
   4.9. Гарантни рок и изведене радове и техничку опрему
  5. Критеријум избор најповољније понуде је најнижа понуђена цена.
  6. Понуде ће разматрати комисија именована решењем директора, број 1-474/2014 од 07.07.2014.године у просторијама ОШ „Бранко Радичевић“ у Великој Моштаници.
  7. Начин плаћања: Плаћање ће се извршити у року од 45 дана од дана примопредаје извршених радова на реконструкцији канцеларије пеагога, дворишног објекта кабинета техничког образовања, мале фискултурне сале, зборнице и електро радова на уградњи светиљки који су предмет набавке.
  8. Понуде се достављају на адресу школе у писаном облику у затвореној коверти року од осам дана од дана достављања позива.

 
 
 
 
 
 


почетак стране
ОШ „Бранко Радичевић“ Велика Моштаница